Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì ? Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu cho những người sử dụng chúng trong công việc đưa ra các quyết định về kinh tế.

 • Các công việc của báo cáo tài chính

Thứ nhất, tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình các tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Thứ hai, cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thưc trạng tài chính của doanh nghiệp trong kì hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Tùy theo mỗi nước, có hệ thống báo cáo tài chính riêng, đồng thời các nước hiện nay cố gắng tuân thủ theo hệ thống tiêu chuẩn tài chính quốc tế chung. Tại Việt Nam, hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán: là bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn vốn tương ứng với tài sản đó tại một thời điểm nhất định

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

5. Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật

Thuật ngữ tài chính

- Bảng cân đối kế toán Balance sheet(B/S)

- Báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo lãi lỗ) Income statement

- Tài sản Total Assets

- Nợ Total Liabilities

- Vốn chủ sở hữu Owners' Equity

- Tổng doanh thu Total Revenue

- Giá vốn hàng bán Cost of Sales

- Lợi nhuận gộp Gross Profit

Trách nhiệm nhập và trình bày báo cáo tài chính

- Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đểu phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm

- Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa liên độ dạng đầy đủ

- Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa các niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm.

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

- Trung thực và hợp lý

- Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp theo quy định chuẩn mực của kế toán.

- Cung cấp thông tin đáng tin cậy khi: 

  Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính và tình hình kết quả kinh doanh của Danh nghiệp

  Phản ánh bản chất hơn là hình thức

  Trình bày khách quan không thiên vị

  Tuân thủ nguyên tắc thận trọng

  Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu

Viêc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán năm. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dúng, phương pháp trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toan trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.

Thời gian nộp và nơi nộp

Thời gian nộp:

A. Đối với doanh nghiệp nhà nước

- Đơn vị kế toán  phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc ký kế toán năm, đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày

B. Đối với các loại doanh nghiệp khác

- Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân  và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày , kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Đới với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày.

- Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cáp trên quy định

Nơi nộp:

 

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 2

 •   Tổng: 8043

Liên kết hình ảnh