Lịch đào tạo, giới thiệu sp

Lịch đào tạo và giới thiệu phần mềm kế toán miễn phí định kỳ hàng tháng

Đăng ký tại đây.

Liên kết banner

Đọc báo

thư giãn

Quyết toán thuế

Ngày 02/03/2015 Cục thuế TP Hà Nội ban hành Công văn 7851/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp MST cho người phụ thuộc tại Hà Nội, cụ thể như sau:  Cục Thuế lưu ý những điểm mới khi thực hiện QTT TNCN năm 2014, cấp MST NPT như sau:

Phần I. Những điểm mới về chính sách thuế khi thực hiện QTT:

I. Về thu nhập chịu thuế:

- Bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

 

II. Các trường hợp  khai quyết toán thuế TNCN năm 2014:

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN.

Bổ sung: trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

 

2. Bổ sung các trường hợp sau cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:

- Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế.

- Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.

 

III. Giảm trừ gia cảnh

- Năm 2014 mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

- Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được cơ quan thuế cấp MST.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

 

IV. Hồ sơ quyết toán thuế:

- Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2; điểm b.2, khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính.

Chi tiết: Cách làm báo cáo quyết toán thuế TNCN

 

V. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

- Sửa đổi nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế  đối  với trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú)

 

Phần II: Thực hiện QTT TNCN năm 2014:

 

I. Đối với TCTTN do Cục Thuế trực tiếp quản lý thu:

 

I.1. Đối với TCTTN sử dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế thực hiện các bước sau:

1.1. Cập nhật mã số thuế của các cá nhân.

1.2. Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN: truy cập trang www.gdt.gov.vnhoặc tncnonline.com.vn, tải phần mềm hỗ trợ QTT TNCN hoặc hỗ trợ kê khai HTKK, khai thuế điện tử iHTKK, tài liệu hướng dẫn, cài đặt, sử dụng Ứng dụng.

1.3. Khai quyết toán thuế: sử  dụng một trong các phần mềm trên, nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu từ bảng kê tự động kết chuyển sang tờ khai QTT; in tờ khai QTT thuế và các Phụ lục bảng kê kèm theo.

Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2; điểm b.2, khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính của Bộ Tài chính và có tại các phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN nêu trên.

Lưu ý: TCTTN khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT TNCN để làm cơ sở cấp MST cho NPT. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có số lượng NPT lớn hoặc có yêu cầu được cấp trước MST NPT có thể gửi thông tin về NPT trước khi gửi hồ sơ quyết toán. Cơ quan thuế có trách nhiệm hỗ trợ để đơn vị có thể gửi trước thông tin về NPT. Khi gửi hồ sơ QTT năm 2014, tại Phụ lục Bảng kê 05-3/BK-TNCN tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phải khai lại thông tin những NPT đã được cấp MST do gửi trước mà chỉ khai thông tin của những NPT còn lại đã tính giảm trừ trong năm 2014 .

Các tờ khai bổ sung, tờ khai chậm nộp cho kỳ thuế trước năm 2014 kê khai theo mẫu Thông tư số 156/2013/TT-BTC

1.4. Kết xuất dữ liệu ra file Excel để lưu tại TCTTN, kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi cơ quan thuế (CQT).

 

1.5. Gửi hồ sơ QTT:

TCTTN gửi hồ sơ QTT gồm: File dữ liệu QTT, hồ sơ QTT bản giấy có ký tên, đóng dấu.

 

1.5.1. Gửi file dữ liệu QTT đến CQT:

- Các TCTTN gửi theo một trong các hình thức sau:

Truy cập trang thông tin điện tử: tncnonlie.com.vn sử dụng chức năng gửi dữ liệu để gửi file dữ liệu Hoặc file dữ liệu ghi vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa Cục Thuế, địa chỉ G23 - G24 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Hoặc file dữ liệu ghi vào USB gửi Cục Thuế qua đường bưu điện, địa chỉ: 187 Giảng võ, Đống Đa, Hà Nội.

Lưu ý: chỉ sử dụng một hình thức gửi file dữ liệu cho các tờ khai QTT cho một lần gửi.

 

1.5.2. Gửi hồ sơ QTT bản giấy đến CQT:

- Nộp trực tiếp tại Cục Thuế, địa chỉ G23 - G24 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện, địa chỉ: 187 Giảng võ, Đống Đa, Hà Nội.  

- Đối với TCTTN gửi hồ sơ QTT gồm file dữ liệu và bản giấy, phải đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấyfile dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.

 

1.6.Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu: truy cập vào trang tncnonlie.com.vn để theo dõi kết quả gửi tệp dữ liệu.

1.7. Điều chỉnh số liệu QTT: khi có sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo điều chỉnh của CQT.

 

Đối với TCTTN đang thực hiện khai thuế qua mạng internet (khai thuế điện tử):

Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK), thực hiện các bước như trên, khi gửi file dữ liệu truy cập vào trang: www.kekhaithue.gov.vn để gửi.       

- Đối với TCTTN khai thuế điện tử sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện các bước như trên thông qua các nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file dữ liệu.

- TCTTN khai thuế điện tử không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy, Đối với hồ sơ nhận từ trang kê khai qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì kết quả được trả về trang kê khai qua mạng.

- Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu  tại http://nhantokhai.gdt.gov.vn

 

I.2. TCTTN quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động của đơn vị:

- Thông báo cho các đối tượng là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện ủy quyền cho TCTTN để cá nhân lập uỷ quyền QTT thay mẫu 04-2/TNCN.      

 

I.3. TCTTN cung cấp thông tin hỗ trợ cá nhân người lao động của đơn vị  đối với trường hợp cá nhân tự QTT trực tiếp với CQT.

 

II. Cá nhân thuộc TCTTN thực hiện tự quyết toán thuế với cơ quan thuế:

- TCTTN thông báo và hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: Các cá nhân thuộc diện phải QTT nếu không thuộc diện ủy quyền cho TCTTN quyết toán thay thì thực hiện QTT trực tiếp với cơ quan thuế, thực hiện tương tự như TCTTN.

 

Phần III: Cấp mã số thuế người phụ thuộc:

- Đồng thời với thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014, CQT cấp MST NPT thông qua TCTTN. Đây vừa là trách nhiệm vừa là quyền của người nộp thuế (NNT).

 

I. Quy định về cấp MST NPT:

- Theo quy định tại thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính NNT để được giảm trừ gia cảnh NPT  NNT phải có MST và NPT cũng phải có MST. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp đăng ký NPT và hồ sơ chứng minh NPT cho TCTTN, hồ sơ chứng minh NPT được lưu tại TCTTN.

TCTTN có trách nhiệm đăng ký NPT, để cơ quan Thuế cấp MST cho NPT.

 

II. Nội dung và các bước thu thập thông tin và cấp mã NPT

 

Bước 1: Thu thập thông tin NPT

Căn cứ vào hồ sơ chứng minh NPT hoặc thông tin trên mẫu 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, TCTTN thu thập thông tin của NPT khai vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN. Trường hợp NPT không có đầy đủ thông tin theo các quy định tại Phụ lục 05-3/BK-TNCN, TCTTN hướng dẫn NNT bổ sung các thông tin còn thiếu để làm căn cứ cấp MST cho NPT.

 

Bước 2: Nhập thông tin NPT

1.Trường hợp TCTTN dùng một trong các phần mềm hỗ trợ kê khai (QT TNCN, HTKK, iHTKK) thì thực hiện như sau:

a) Cài đặt ứng dụng:

- TCTTN truy cập trang web: http://www.gdt.gov.vn, hoặchttp://www.tncnonline.com.vn  để tải Ứng dụng (QTT TNCN, HTKK, iHTKK) và tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng.

- Trường hợp có vướng mắc trong việc cài đặt, sử dụng Ứng dụng, TCTTN liên hệ với Phòng Tin học, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ hoặc các Phòng Kiểm tra thuế, Phòng Thuế TNCN để được hướng dẫn cụ thể.

 

b) Nhập thông tin NPT

- Nhập thông tin theo quy định về NPT:

+ TCTTN thực hiện khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN.

+ Trường hợp TCTTN có yêu cầu được cấp MST NPT trước khi nộp hồ sơ QTT TNCN năm 2014, nếu đã khai thông tin NPT vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN thì có thể sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ Bảng kê 05-3/BK-TNCN trên tờ khai 05/KK-TNCN”  tại màn hình chức năng 16/TH để lấy dữ liệu gửi đến CQT đối với những NPT đã có đầy đủ thông tin; nếu chưa khai thông tin NPT vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN thì có thể gửi thông tin về NPT đến CQT theo Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh (mẫu 16/TH) được hỗ trợ bởi các ứng dụng HTKK, ứng dụng iHTKK và phần mềm QTT TNCN của Tổng cục Thuế cung cấp năm 2015.

+ Trường hợp TCTTN đã được cấp MST cho NPT theo hình thức gửi trước thông tin (không gửi cùng hồ sơ QTT TNCN năm 2014) thì khi gửi hồ sơ QTT TNCN năm 2014, để đảm bảo khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm, TCTTN không phải khai lại thông tin vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN những người phụ thuộc đã được cấp MST do gửi trước mà chỉ khai thông tin của những người phụ thuộc chưa được cấp MST.

 

- Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, TCTTN thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 16/TH hoặc bộ tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN gửi đến CQT quản lý trực tiếp.

+ Đối với các TCTTN sử dụng phần mềm HTKK, QTT TNCN sẽ in ra hồ sơ giấy theo quy định và ký, đóng dấu.

+ Đối với các TCTTN nộp hồ sơ khai thuế điện tử qua iHTKK: không cần in hồ sơ.

 

2. Trường hợp TCTTN không có khả năng sử dụng phần mềm để kê khai sẽ thực hiện như sau:

- TCTTN tải mẫu tờ khai QTT TNCN 05/KK-TNCN và mẫu phụ lục bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh (05-3/BK-TNCN) tại trang điện tửhttp://www.gdt.gov.vn  để in mẫu biểu kê khai.

          - TCTTN kê khai đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu trên mẫu biểu theo đúng hướng đẫn của CQT ban hành.

 

Hỗ trợ trực tuyến

 • Tư vấn mua hàng
  • Tại Hà Nội
  • 04.3576 5550
  • Đại lý tại Vĩnh Phúc
  • 0981925507
  • Đại lý tại Hải Dương
  • 0983713381
  • Đại lý Hưng Yên
  • 0981925507
  • Quách Xuân Thắng
  • 0963.086.309
  • aliasxdbk
  • aliasxdbk
 • Tư vấn sử dụng

Đại lý phần mềm

Thống kê truy cập

 •  Online: 1

 •  Hôm nay: 4

 •   Tổng: 5407

Liên kết hình ảnh